Privaatsusreeglid

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

TJV Holding OÜ (edaspidi TJV) on võtnud endale eesmärgiks olla oma klientide isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel usaldusväärseks partneriks, lähtudes seadusest ja kliendi õigustest. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes kirjeldatakse kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist.

1. Mõisted

1.1. Vastutav töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
1.2. Volitatud töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid TJV nimel (ajavõtuteenuse pakkuja, andmesüsteemide haldajad ja arendajad).
1.3. Isikuandmed. Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete töötlemine. Igasugune isikuandmetega tehtav toiming (isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine).
1.5. Klient. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada TJV teenuseid.
1.6. Teenused. TJV pakutavad teenused ja nendega seotud tegevused.
1.7. Veebileht. www.tjv.ee on TJV veebileht.

2. Üldsätted

2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on TJV Holding OÜtjv, registrikood 14647248, aadress Vabaduse puiestee 174b, 10917, Harjumaa, Tallinn, tel +372 5569 7331, e-post info@tjv.ee
2.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on mõeldud klientide turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtub TJV seadusest ja andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik klientide kvaliteetseks ja parimaks teenindamiseks TJV pakutavatel teenustel.
2.4. Avaldades soovi kliendiks saada, annab klient sellega nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks põhimõtetes sätestatud tingimustel.
2.5. TJV võib isikuandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid (nt ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel vastutab TJV, et andmetöötlejaid töötlevad isikuandmeid TJV juhiste järgi ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

3. Mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid töödeldakse

3.1. TJV töötleb isikuandmeid, mis on kliendi kohta teatavaks saanud TJV teenuseid kasutades või isiku registreerimisel TJV kliendiks.
3.2. TJV töödeldavad isikuandmed on kliendi teave teenuste tarbimise ja teenuste osutamisega seotud tegevuste kohta.
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

  • täita klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;
  • teavitada kliente olulisest infost teenuse osutamise kohta;
  • täita EV õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4. Isikuandmete kasutamine

4.1. Kogutud isikuandmete abil teavitame klienti e-posti vahendusel uudistest ja kampaaniatest, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.
4.2. Kliendil on igal ajal õigus keelduda nimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest, teatades sellest TJV e-posti aadressil info@tjv.ee või otse uudiskirjal, vajutades „Listist lahkumine“.

5. Turvalisus ja andmete ligipääs

5.1. Isikuandmeid säilitatakse TJV andmebaasides ja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.
5.2. TJV rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5.3. Juurdepääs isikuandmetele on TJV töötajatel, kes on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral.
5.4. TJV töötajatel on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ainult tööülesannete täitmiseks.
5.5. Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses TJV teenuse osutamisega (lepingulised koostööpartnerid nagu nt ajavõtuteenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.

6. Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja varjamine

6.1. Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide või isikuandmete kaitse põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.
6.2. TJV töötleb isikuandmeid nii kaua, kuni isikuandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda TJV poole e-posti teel info@tjv.ee
7.2. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega TJV poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

8. Muud tingimused

TJV-il on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Isikuandmete töötlemise põhimõtteid, andes sellest teada oma veebilehel www.tjv.ee. Eeldame, et kui asute kasutama veebilehte www.tjv.ee, olete Isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ja nõustunud.